موسیقی با کلام

زنجير به گردن دارد، میمون را می گویم. زیر نور شدید نشسته، دستان آدم وارش را مثل زندانی ها به شیشه ای ناپیدا چسبانده و با نگاهی انسانی و چهره ای متفکر، به جایی که نمی بینیم، خیره شده. باکتری خان عکس میمون را برای کاور آلبومش انتخاب کرده: «روزگار جدید»....

فرشاد خشنود

ناموجود
10000.00 تومان